Color

As

Arsenic

Blue(آبی)

B

Boron

Bright Green(سبز درخشان)

Ba

Barium

Light Green(سبز روشن)

Ca

Calcium

Brick red (سرخ آجری)

Cs

Cesium

◼ Pale Violet(بنفش کمرنگ)

Cu(I)

Copper(I)

Blue(آبی)

Cu(II)

Copper(II) (non-halide)

Green(سبز)

Cu(II)

Copper(II) (halide)

Blue-green(سبز مایل به آبی )

Fe

Iron

Gold(طلایی)

In

Indium

Blue(آبی)

K

Potassium

Violet(بنفش)

Li

Lithium

Crimson(قرمز لاکی )

Mg

Magnesium

Brilliant white(سفید درخشان)

Mn(II)

Manganese(II)

Yellowish green(سبز مایل به زرد )

Mo

Molybdenum

Yellowish green(سبز مایل به زرد)

Na

Sodium

Intense yellow(زرد پر رنگ)

P

Phosphorus

Pale bluish green(سبز-
آبی کمرنگ )

Pb

Lead

White/blue

Rb

Rubidium

Pale violet

Sb

Antimony

Pale green

Se

Selenium

Azure blue(آبی مایل به نیلی )

Sr

Strontium

Crimson(قرمز سیر)

Te

Tellurium

Pale green

Tl

Thallium

Pure green

Zn

Zinc

Bluish green

+ نوشته شده توسط پژمان حبیبی در دوشنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۸۹ و ساعت 22:8 |

كافيست نگاهي به دور و اطراف خود بيانـدازيـد تـا مـتوجه شويد در جامعه ما تنها شمار اندكي از افراد متشـخـص وبا نزاكت بجاي مانده است. در روزگـاران پيـشـيـن به آداب                                      معاشرت و نزاكت اجتماعي بهاي بيشتري داده مي شد. اما افسوس كه جامعه امروز دستخوش تحولات گوناگوني گشته است.

 

مقصود من آن نيست كـه مـردم بـايد هـمـانـنـد ربـات آداب معاشرت را يك به يك و مـو بـه مـو، بـرده وار رعايت و اجـرا  كنند بلكه رعايت برخي آداب پسنديده بشما كمك خواهد                                        كرد تا شان و منزلت اجتماعيتان ارتقا يابد. مـن نـكاتـي را  گرداوري كرده ام كه مي تواند شما را از يك فرد عامي به يك انسان متشخص و جنتلمن تبديل كند. با رعايت اين نكات ساده به شما اطمينان ميدهم كه ديگران شما را در زمره افراد با اصل و نسب و فرهيخته قرار خواهند داد.شخصي كه ديگران آرزوي معاشرت و شراكت با وي را دارند. و لازم به ذكر نيست كـه هـمـواره خـانـم ها از ملاقات با يك مرد متشخص خوشنود خواهند شد.

 

1- هميشه مودب باشيد: اگـر هـم از كـسي خوشتان نمي آيد نيازي نيست كه شان و منزلت خودتان را تا سطح اجـتمـاعي آن فرد تنزل دهيد. مودب و با نزاكت بـاشيد تـا بـرتـري خـود را نـسـبـت بـه آن شخص ثابت كنيد.

2- هيچگاه دشنام ندهيد: دشنام و ناسزاگويي مطلقا ممنوع مي باشد. چون نشان دهنده آن است كه شما قادر نيستيد براي بـيـان عقايد خودتان از واژه ها ولغات مناسبتري بهره بگيريـد. از آن گذشته لااباليگري هميشه دور از نزاكت و ادب مي باشد.

3- با صداي بلند صحبت نكنيد: .هنگامي كه با صداي بلند صحبت ميكنيد، بـاعث بالا بردن سطح استرس ميان اطرافيان خود ميگرديد. بـلند صحبت كردن بيانگر آن است كه شما قادر به بحث منطقي با ديگران نـيـستيد و عجز شما را در استدلال معقولانه نشان مي دهد و آنكه مي خـواهـيـد حرف خودتان را با توسل به زور وخشونت به كرسي بنشانيد . هـمـچـنـيـن بلند صحبت كردن سبب جلب توجه اطرافيان ميگردد البته توجه منفي.

4- كنترل خود را از دست ندهيد:  زماني كه شما كنترل اعصاب خود را از دست ميدهيد و از كوره در ميرويد به همه نشان مي دهيد قادر به كنترل احساسات و هيجانات خود نمي باشيد. وقـتـي هم كه شما از كنترل رفتار خودتان عاجز مي بـاشيـد، چـگونـه قـادر بـه كـنـترل چيز ديگري خواهيد بود؟ همواره خونسردي خود را حفظ كنيد (كار آساني نخواهد بود اما به زحمتش مي ارزد).

5- به ديگران خيره نشويد:  زل زدن به ديگران و چـشـم چـرانـي نوعي تعرض به ديگران محسوب مي گردد. شما كه نمي خواهيد بي جهت ديگران را مرعوب خود سازيد؟

6- صحبت كسي را قطع نكنيد: پيش از آنكه اظهار عقيده اي بكنيد، اجـازه دهـيـد صـحـبت ديگـران بـه پايان برسد. ميان صحبت كسي پريدن نشانه بي نزاكتي و عدم برخورداري از مـهـارتـهاي اجـتـمـاعـي فرد مي باشد. اگر نمي خواهيد خودبين و از خود راضي بنظر آييد، هيچگاه صحبت كسي را قطع نكنيد و هرگاه كه ناچار بـه انـجـام ايـن كـار شـديـد حتـما بـا گـفـتـن جـمله "معذرت مي خواهم"، اقـدام بـه انـجام آن كار كنيد. مـودب بـودن بـه مـفـهـوم آن اسـت كـه بـراي موقعيت، عقايد و احساسات ديگران احترام قائل شويم.

7- هميشه وقت شناس باشيد:  مهم است كه به وقت ديگران احترام بگذاريد.سـر مـوقـع در جـلسات، قـرار مـلاقـات هـا، موقعيت هاي شغلي و اجتماعي حضور يابيد. هـمچـنـين يك فرد متشخص مي داند چه زماني بايد ميهماني را ترك كند.

8- اسرار زندگي خصوصي خود را فاش نسازيد:     آبرو، شرافت، صداقت و بصيرت بـزرگـتـريـن و مـهـمـتـرين عـامـل براي حفظ اعتبار يك فرد متشخص مي باشد. جزئيات زندگي عشقي شما بايد محرمانه باقي بمانند. بـنـابـراين هرگاه شخصي در مـهـمـاني شـروع بـه سـخن چيـنـي كرد، از اعـتماد مـعشوقتان سوء استفاده نكرده و صحبتي در رابطه به زندگيتان به ميان نياوريد.

9- آب دهان نياندازيد :   اغلب مـردها ايـن كـار را بطور ناآگاهانه انجام مي دهند. آب دهـان انداختن بسيار زننده بوده و بي شخصيتي فرد را ميرساند. هيچگاه آب دهان نيندازيد مگر آنكه بخواهيد ثابت كنيد انسان بي نزاكتي هستيد.

10- حرمت بزرگترها را نگاه داريد:  در واقع شما بايد همانطور كه دوست داريد مورد احترام ديگران باشيد خود نيز به ديگران احترام بگذاريد. من به اين علت بزرگترها را مـورد تـاكيد قرار دادم كه امروزه جوانان خيال مي كنند همه چيز را مي دانند و از همه چيز سر در مياورند و در واقـع خـود را عـقـل كل ميدانند اما اينطور نيست. كافيست به 5 سال پيش خود بيانديشيد.....يقينا شما امروز بسيار باهوش تر و با تجربه تر شده ايد. اينطور نيست؟ بـا آنـكـه 5 سـال پـيـش نـيـز فكر ميكرديد همه چيز را ميدانيد.

11- به اشتباهات ديگران نخنديد:  اين يكي از پست ترين كارهاي است كه كسي ممكن است انجام دهد. هـنـگـامـي كـه شما اشتباهي مرتكب ميشويد و يا خراب كاري ميكنيد تنها انتظاري كه از ديـگران داريد آن است كه اشتباهات و خطاهاي شما را برويتان نياورند و از آنها چشم پوشي كنند. از آن مهمتر شما را بواسطه آنها مورد تمسخر قرار ندهند.

12- كلاه خود را از سر برداريد: شايد امروزه اين رسم ديگر هوادار نداشته باشد. شما مي بـايد كـلاه و هـر آنـچه بر سر داريد را به هنگام داخل شدن به منزل از سر خود برداريد. از آن گـذشـتـه هيچگاه با كلاه بر سر ميز شام ننشينيد چون اينكار نشانه بي نزاكتي مفرط مي باشد.

13- پيش از صرف غذا منتظر بمانيد همه ميهمانان سر جايشان بنشينند:  زماني كه براي صرف غذا سر ميز نشسته ايد، بايد منتظر بمانيد تا تمام ميهمانان كاملا سـر جايشان بنشينند و آماده صرف غذا گردند. هـمـه افـراد بـايد در يك زمـان شـروع بــه صـرف غذا كنند. اين نكته اگرچه مـوشـكـافـانـه بـنـظـر مـي رسد، اما بسيار حائز اهميت ميباشد.

 14- فخر فروشي نكنيد:  هيچ كس از آدم لاف زن خوشش نمي آيد. در هنـگام گـفـتـگو دربـاره مـسايـل مـالي به دارايي هاي خود اشاره نكرده و ثروت خود را به رخ نكشيد.

15- به ساعتتان نگاه نكنيد:  هنگامي كه در يك جمع و محفلي مي باشيد، مدام به ساعت خود نگاه نكنيد مگر آنكه بـلافـاصله قصد ترك آن محل را داشته باشيد. وقتي به ساعتتان نگاه مي كـنـيـد ديـگران اينگونه برداشت ميكنند كه شما خسته و بي حوصله گشته ايد.

آيـيـن جوانمردي

علاوه بر دستورات فوق مردان متشخص بايد در حضور يك خانم محترم از قـوانين ذيل نيز پيروي كنند. شـايد دوران جـوانمردي بـسر رسـيده بـاشـد امـا هـنـوز كـاملا از ميان نرفته است. شمـا جـزء مـعدود افرادي باشيد كه ايـن رسوم را هـمـچـنـان زنـده و پابـرجـا نـگاه ميدارند.

1- هميشه در را برايش باز كنيد :  اين شـايـد مـهـمتـرين قـانون آداب مـعـاشرت براي مردان باشد. خواه او در حـين ورود بـه خودرو شما، رستوران، باشگاه و يا هر جاي در دار باشد، در را هـمـيـشه بايد برايش باز نگاه داريد تا او عبور كند.هرگاه چندين در وجود داشت يك به يك آنها را برايش بگشاييد.

 

+ نوشته شده توسط پژمان حبیبی در دوشنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۸۹ و ساعت 22:5 |

فروردين


متولدین این ماه ،طبع  گرم و پرشور و حرارت شما قابل تحسین است!


شما در هر جا آتشی پرشور راه می اندازیدو هر چند به زودی به سردی میگراید. مانند کربن با اکسیژن به بهترین شکل ترکیب می شوید و این چنین آتشی ناگهان سراسر وجودشما را  تبدیل به گردی نرم رنگ به نام خاکستر می کند.شما معدن عناصر قدرتمند از جمله اورانیوم هستیدو در هنگام عصبانیت قدرت ویرانگری کره ی زمین راداریدواما اگر انفجار شما کنترل شده باشدشمارا به فعالیت فراوان وادار می کند.به طوری که مرکز قدرت می شوید و موفقیت را ازآن خود می کنید.انسانهایی متولدماه حمل معولاَبه موفقیت های زیادی در زندگی دست می یابد.تنها اگر از راکتوری مناسب که بیشترگرمارا به جریان برق تبدیل کند استفاده بکند.

زندگی شما محلول غلیظی از امیدواری وخوشبختی را تشکیل می دهدکه عده ا ی معتقدند بدون این اکسیر جادویی زندگی فروردینیان نابود خواهد شد.شما حتی وقایع تلخ را  به خوبی برای خو دتفسیر می کنیدکه به همین علت شیمیاگران به شما لقب کیمیاگر را داده استچون از هر فلزی برای خود طلا درست میکنید.تفاوتتان با کربن درنعداد پیوندتان است.شما بر خلاف کربن تنها توانایی تشکیل یک پیوند رادارید و بس!

یعنی در آن واحد دو شخص را نمی توانیددر قلب خود حل کنید! که این نشانگر وفاداری شما هست.اگر چه گاهی این وفاداری باعث انجمادمی شود.غلظت حسادت د روجودتان کمی بیشتر از حد نرمال است .به خصوص اگر د رده روز اول به دنیا آمده باشد.دراین صورت به همه چیز احساس تعلق می کتیدو فکر می کنیددنیا فقط برای شما شکل گرفته است؟

شبه فلز بودن از وجودتان به کل خط خورده استچون هرگز نمی توانید ویزگی های متفاوت را با هم داشته باشید .آری !از هر چه آب زیر کاه بودن است مبّرا هستیدو به همین علت بسیار رک گویید.

در کل شما پرانرژی ،موفق،پایبند،وفادار،خوش بین،حسادت طلبو قدرت طلب هستید.

 

ارديبهشت

زاده ی اردیبهشت ماه ،فردی مهربان ،صبور و باتحمل و با قلبی به بزرگی عدد آووگادرو است.او شباهت عجیبی به عناصرپرتوزا دارد و دائمآدر حال ساتع کردن محبت به اطرافیان است.


.معمولآ آرام ،خونسرد و ساکت است اما اگر در معرض شکستن غرور ویا تحقیر دیگران قرار بگیرد ،مانند هیدروژن در مجاورت اکسیژن انفجاری عظیم راه می اندازد.اگر شما متولدین این ماه هستید از نصیحت بیزارید .همانگونه که خودتان اهل نصیحت کردن و موعظه کردن نیستید.شما در بیشتر مواقع مانند عناصر واسطه هستید و خیلی مواقع نیمه پر شدن هم شما را ارضا می کند.در هر صورت هرگز غر نمی زنیدو از زندگی ناله نمی کنیدو بلکه برعکس باپشتکارتان آن را به دلخواه خود در

می آورید. شمَ اقتصادی به صورت خاص با درصد بالایی دروجودتان یافت  می شود.به همین علت است که برای بیشتر کارهای خود برنامه ریزی دقیقی دارید.در کارهایتان موفق هستید و با دیگران صمیمی و در بعضی موارد کنترل خود را از دست می دهید و در این مواقع است که اورانیم شما در معرض بمباران نوترونی قرار می گیرد.

هشدار : از افراد خود رای و ایرادگیر به شدت دوری گزینید.زمین دوست ندارد از انفجارتان نابود شود.

اما بیشتر مواقع حاضرید مثل فسفر اکسید شوید.بسوزید تا به د یگران پرتوهای الطاف خود را نشان دهید به همین خاطر در دست و دلبازی نمونه ای کامل هستید ..شما عاشق موسیقی هستید . نمی توان گفت چه عناصری در شکل گرفتن این علاقه نقش داشته اند.

تجربه نشان داده است که زیاد بااکسیژن پیوند برقرار نمی کنید و به همین علت در بعضی موارد همچون گاز نجیب استوار هستید  و بدین ترتیب است که در تحمل و صبر نمونه اید و یک انسان نجیب یا به قول فرنگی ها جنتلمن به تمام معنایید .

در کل شما آرام ،مهربان ،شکیبا،موفق،عاشق موسیقی و غیره هستید.

خرداد

وجود زاده ی این ماه از عناصر گوناگون است .


چه بسا که هنوز بسیاری از آن عناصر کشف نشده اند.متولدین این ماه رفتارهای گوناگون و بدون استمراری دارندکه همین باعث جذابیتشان  می شود.برخی شبه فلز بودن را به این دسته از انسان ها نسبت داده اند .چون هیچوقت نمی توان معین کرد که فلز اندیا نا فلز .ولی آنها ممکن است گاه مانند گاز نجیب ،آرام و متین ،گاه مانند فرانسیم پر جنب و جوش و گاهی مثل هیدروژن عجیب و غریب جلوه می کنند.که نهایتآ شیمیاگران به این نتیجه ر سیدند که زاده ی خرداد در هیچ خانه ای از جدول تناوبی به طور مطلق قرار نمی گیرد.

اگر شما متولدجوزا هستید بدون شک در بیشتر موارد شاد و سرزنده با  بالا هستید و در ضمن اگر تشعشعات محبت به کرات در شما دیده  می شود .تمایل به استقلال با غلظت بالایی در روحتان حل شده است .و بدین علت  است که از نصیحت و دستور به شدت نفرت دارید.

IQ  بال و هوش سرشار یکی از خصوصیات بارزتان است که در لحظه ی  اول  آشنایی ،از شما به دیگران تشعشع می شود.شما در نظر دیگران بسیار هیدروژن صفت هستید.یکی از این خصوصیات هیدروژنی آن ،تمایل به دعواست.حتی اگر خودتان دعوا و جرو بحث نکنید ،حاضرید با یک بسته تخمه و چیپس  جرو بحث دیگران را تماشا کنید.فعالیت ترکیبی شما بالاست که از این امر مانند سزیم ،با دیگران سریع رابطه بر قرار می کنید.حتی هزاران دوست هم شما را ارضانمی کند و به همین خاطر هست که بیشتر مردان متولد خرداد دو زنه هستند.در هر حال چیزی که واضح است این است که  اسید و جوشش پیوندهای شما را با هیچ بازی نمی توان  خنثی کرد.یعنی تنهایی برایتان محال است.محلول عجیب روحتان عاری از حسادت است و این یکی از ویژگیهای جالبتان است.

در کل شما عاشق تحول،باهوش ،خوش صحبت و مهربان هستید.

 

تير

اگر متواد سرطان هستید ،بدون شک چون گازهای نجیب ،آرام ،ساکت و متین هستید .


به طور کامل مملواز نجابتید .بیشتر اوقات ،در مهمانی ها سر به زیر و مبانی آداب هستید و شاید همین علت است که با دیگران کم رابطه برقرار می کنیدو فعالیت شیمیایی بالایی ندارید.که این هم به وجود گازهای بی اثر در وجودتان یرمی گردد .به همین علت است که خیلی مواقع ،به نظر دیگران ،جذاب و متین هستید .چیزی که خیلی ها از آن غا فلند.البته تغییر و تحولات،در زادگان این ماه بسیار به چشم می خوردو گاهی د رنیمه ی ماه یک فلوئور به تمام معنا می شوند.یکی از خواص شیمیایی دیگر شما نفرت از انتقاد،معذرت خواهی  واعتراف کردن است .که علت آن هنوز کشف نشده است.

ولی به طور حتم ترکیبی ناشناخته در سرشتتان است که مانع از درست شدن این کارها می شود.شما چون آهن ،محکم و صیور هستید و دور [/
u]است.شما بی حتم  شبه فلز ید و در ماه خواصتان از فلز بودن به نافلز بودن تغییر می کندو به همین علت است که بسیار متعددید و در هر لحظه ،تفکّرتان متفاوت است .

در کل شما فردی نجیب ،آرام ،غیر قابل پیش بینی ،مرتب ،آینده نگر ،اخمو و شکیبا هستید

 

مرداد

متولدین برج اسدچون طلا زیبا،گرانقیمت و شیک پوش هستندو به ظاهر خود بسیار اهمیت می دهند.


وبدین علت است که در نظر اطرافیان بسیار جذاب هستند.تجملّات و زیبایی یکی از خصوصیات بارز این افراد است .اگر شما زاده ی این ماه هستید ،میل تر کیبی بالایی با اطرافیانخود داریدکه درست مانند فلوئور با بسیاری از انسانها پیوند شیمیایی  برقرار می کنید.این فلز در سرشت شما به فراوان یافت می شودو باعث بالا رفتن فعالیت شیمیایی تان می شود.شاید به خیلی از آدم ها آرامتر از کریپتون که یکی از عناصر گروه هیجدهم است بیایید ولی این تنها ظاهر شماست .زیرا  در حال حاضر هزلران  ترکیب و تجزیه ی شیمیایی در وجودتان در حال انجام است.شما در پیوندهایتان همیشه اهل ریسک هستید و گاهی اصلاَاهمیت نمی دهید که تر کیباتتان با بعضی ها منجر به گازهای سمی یا حتی منجر به سوختنان می شود.این ریسک گاهی بسیار پر خطر است.شیمیاگران معتقدند که زاده ی این ما ه چون باز قوی ای همه ی عوامل محیط را در کنترل خود درآورده است.و به همین علت می تواند جزو یهترین رهبرها باشد.به طوریکه معمولاَموفقیت را از آن خود می کندولی هر بازی ،اسیدی هم داردکه می تواند  او را اسیر خود کند و قدرتش را خنثی کند .اسید شما تنها کسی است که حسادتتان را بر انگیزد .آن وقت است که قدرت را به سرعت از دست می دهیدو چون نمکی میل ترکیب ویا هرگونه فعالیت را از دست می دهید .الکترون های زیادی در مدار قلبتان د رحال حرکت است که حاصلش آنیونی قوی است که قدرت جذب بسیاری از کاتیون ها را دارد و سرانجام شما مرکز توجه و جذب انسانهای دیگر می شوید.در سرشت شما عنصر پرتوزایی رادیم دیده شده است که بدین خاطر است پرتوهای کمک خود را به سوی دیگران منتشر می سازید و در این کمک ها اندکی ولخرج هستید .گاهی هسته ی خود را به کل  فرامو ش می کنیدو دست دیگران را می گیریدو این اصلاَبرای بقای شما خوب نیست .

د رکل شما جذاب ،خوش پوش،خوش مشرب،ولخرجو رهبری ایده آل هستید

 

طالع بيني شيميايي / شهريور
سان متولد شهریور وفادارترین عنصر در ترکیبات شیمیایی است و همیشه و همیشه به نمکهایی ختم می شود که شکستن آن را مطمئناَباید در خواب دید.اما در عین حال خیلی دیر حاضر به پیوند برقرار کردن هستید وبیشتر زادگان این ماه چون نئون حاضر به ترکیب شدن نیستند .به همین خاطر است که تعداد انسانهای مجرد متولد شهریور زیاد است .


اگر شما در این ماه به دنیا آمده اید الحق والانصاف  مانند نئون نجیب و آرام هستیدو شرم و حیای شما ،خیلی زود نظر دیگران را به خود جلب می کنید .ولی برانگیختن احساساتتان چون ذوب کردن نمک احتیاج به دماو فعالیت زیادی دارد.اگر چه طبع شما آرام است ،ولی در عین حال ،گاه چون آتشفشان خروش می کنیدو یک سرزمین را در ماگمای خشم خود می سوزانید .شما باید بیشتر مواظب عصبانیتتان باشید ،چون گاه بسیار پر خطر می شود.

قابل توجه است که چندین عنصر از دسته ی اکتینید ها ،که به پرتوزایی معروفند در وجودتان به فراوان یافت می شود که این باعث پرتوزایی و ایثار زیادتان است.به طوریکه خودتان را از یاد می برید و هسته تان را ،تنها به خاطر دیگران رو به نابودی می گذارید.که اینها همه و همه به خاطر قلب چر محبتتان است.شما همیشه طرفدار اصلاح طلبی هستید و هر عنصری که باشید ،میل به کامل کردن الکترون های  لایه ی والانس و رسیدن به آرایش الکترونی گاز نجیب دارید.در هر حال همیشه به سوی کمال در حرکتید.به همین خاطر هم از دیگران فرو  گذار نمی کنیدو خیلی مواقع از  آنها انتقاد می کنید .روحتان اشباع از دقت است و باعث حواس جمعتان می شود .در ضمن وسواس نیز در وجودتان حل شده است .به همین علت چه در لباس پوشیدن چه در خرید و چه در مرتب کردن اتاقها ،دقت و وسواس فراوان نشان می دهیدو از کثیفی بیزارید .براستی که کسی نمی داند  این خواص  ها از چه ترکیباتی سرچشمه گرفته است ،ولی مسلماَدر پشت هر یک از خصوصیات ،عنصر ترکیبی وجود دارد که هنوز از کشف آن عاجز اندشاید شما روزی آن ترکیبات ناشناخته را به ثبت رسانید !

در کل شما آرام ،نجیب ،پاک ،وفادار،اصلاح طلب،دقیق و وسواسی هستید .

 

مهر

زاده ی هفتمین ماه سال چون فلز واسطه نقره ،برّاق و زیبا است و درخشندگی را در همه ی محافل به خود اختصاص می دهد.او فردی خوش لباس و با سلیقه است و تجملات با درصد بالایی در سرشتش یافت می شود .


اگر شما متولد سنبله هستید ،بی شک چون فلز قلیایی لیتیم ،آرام بخش خوبی برای اطرافیان هستیدو نه تنها دیگران را آرام می کنید بلکه خیلی موارد سعی در حل مشکلات آنها دارید.که شاید به خاطر غلظت بالای محبت در وجودتان باشد.شما چون فلزات قلیایی ،میل ترکیبی زیادی دارید.شما دارای محلولی منحصر به فردو اعلاء هستید و آن چیزی نیست جز هوشمندی و نکته سنجی شما ! شاید کسی هنوز این محلول را در شما کشف نکرده باشد ولی چیزی ممه غیر قابل انکار است ،اینست که همیشه ،همه چیز را با استدلال بالای خود درک می کنید و اگر مشکلی داشته باشید ،حلال آن را سریع پیدا خواهید کرد .شما خانواده ی کربن ،اصلاَ دل خوشی ندارید چون به نظرتان فوقالعاده  کثیف   و چرک هستند.امابا الماس که جزو آن خانواده هست ،رابطه ی خوب دارید.این تنها به خاطر اینست که شما از سیاهی و چرک متنفرید .در ترکیب های خود ،همیشه پایبند ید و هر گاه دوستی را آغاز کنید بدون شک تا آخر عمر آن را حفظ می کنید .پیوند شما همیشه قطبی بوده است و به همین خاطر نیروی زیاد یبرای گسستن رابطه ی دوستی تان رادارد .اطرافیان از داشتن چنین دوستی عاقل و وفادار ،همیشه خدا را شکر می کنند و در کل شما را بسیار دوست دارند .عنصر دیگری که در شما یافت می شود اکتینیم است .که باعث پشتکار فراوانتان  می گرددکه این خود نعمتی بزرگ است.

درکل شما خو ش لباس ،نکته سنج،عادل ،تمیز،مهربان و پایبند به دوستی ها ی خود هستید.

 

طالع بيني شيميايي / دي

عنصر وجود:خاک

قدرت شما قابل ستایش است.شما مانند یک اسید قوی همه چیز رادر خود حل می کنیدو همه را مجبور به اطاعت و فرمانروی می کنید .پادشاهان زیادی زاده ی این ماه بوده اند و شما هم در حال حاضر یک حاکم قوی هستید.


عنصر وجود شما خاک هست وخاک مسلمآ سرشار از فلزات قلیایی  خاکی است.

شیمیاگران زیادی معتقدند که باریم در وجودتان بیشتر از عناصر دیگر است که این نشانگر فعالیت خویب شما در زمینه ی زندگی  و دوستیابی است.که البته اگر با نا فلزات روبرو شوید پیوندی  محکم بوجو د  می آورید و در هر حال در ازدواج موفقید .اما در خاک وجود شما  عناصرز یادی وجود دارند به همین علت شما قادر نیستید احساسات واقعی خود را نشان دهید بلکه این احساسات  تنها در قلب شما یافت می شود و بس!

شما مانند باریم منظم هستید و نظم و انضباط شما معمولآ دیگران را به  تعجب وا می دارد

از تعریف و تمجید دیگران لذت می برید،هر جند این لذت را انکار می کنید.در نظر مردم  خونسرد مانند خاک هستید ولی در واقع در وجودتان هزاران واکنش گرما اتفاق می افتد که نتیجه اش شور و محبت بسیار شماست.متولدین جدی اندکی مغرور و لجباز هستند چون معتقدند نظراتشان بی عیب و نقص است که واقعآهمین گونه است.

شما مانند فلز واسطه ی نقره جذاب ،زیبا،شیک پوش،هستید و به همین علت خیلی ها را به خو دجذب می کنید.در عین حال ترس از آینده محلول در افکار شما شده است که باید حتمآ راهی برای جدا کردنش بیاید چون شما با افکار همه جانبه ی خود هرگز نیازی  به ترس نخواهید داشت .شما در هر حال موفقید!

در بعضی مواقع از سال همانند گازهای نجیب ،گوشه گیر،ساکت و منزوی می شویدو گاهی اوقات دچار بیما ری ناامیدی می شوید ولی آن  هم گذرا است .زیرا موفقیت شما غیر قابل انکار است.

در کل شما قدرت طلب ،لجباز ،جذاب،شیک پوش هستید

 

طالع بيني شيميايي / اسفند

عنصر وجود:آب

صبوری ،دوست داشتنی ،زنانگی،احساساتی،رؤیایی،شهرت و ثروت ،درک فراوان


آفرین بر شما ! خیلی ها به وجودتان افتخار می کنند.و آن به خاطر ویژگی بارز شمااست که چیزی نیست جز صبر شما.از این نظر بسیار به فلزا ت واسطه شبیه هستید و می دانید با هر کس چگونه به بهترین نحو برخورد کنید.بسیاری از متولدین اسفند  به اکتینیدها شبیهندو پرتوهای عشق را از اعماق وجود به طرف دیگران ساطع می کنند.شما بسیار احساساتی هستید به طوری که اگر قلبتان بشکند ماننداورانیوم چنان انفجار سنگینی به بار می آوریدکه زمین را به لرزه وا میدارد.البته پرتوزایی زیبای شما به هیچ کس اجازه ی شکستن قلبتان را نمی دهدو باعث می شودهمه رابه سو ی خود جلب کنید.بیشتر شاعران یا نقاشان متولد ماه حوت بوده اندو آرامش و صبوری خود را به هنر گره می زنند.بله ،هنر هم طریقه ای از پرتوزایی این انسانهاست که همه را به تحسین وا می دارد.

یکی از خصوصیات بارز شما استحکام در پیوندهای دوستی و زنا شویی است به طوری که عده ای معتقدند بنیاد شما سرشار از فلزات قلیایی است .شما به راحتی با دیگران پیوند دوستی برقرار می کنیدو نمکی به وجود می آورید که نیروی زیادی برای شکستن آن لازم است.در نتیجه میل ترکیب پذیری زیادی دارید به طوریکه هیچ کس را دشمن خود نمی دانید.عده ای معتقدند که متولد اسفند یک آهنربای به تمام عیار است که خاصیت جذب کنندگی فراوان داردو مانند آب چنان مهربان و صبور است که سنگ صبور همه است.

شما را به تنهایی نمی توان یافت بلکه در اکثر اوقات به صورت ترکیب با عناصر دیگر ظاهر می شوید .در هر حال شما یک فرانسیم به تمام معنایید و وجود شما وقتی معنا دارد که پیوند برقرار کنید.یه همین علت است که به دیگران متکی هستیدو روی پیوندها حساب باز می کنید.

در کل شما موجودی هنرمند ،رؤیایی ،صبو ر،احساساتی ،زیبا،متکی به دیگران هستید.

+ نوشته شده توسط پژمان حبیبی در دوشنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۸۹ و ساعت 22:3 |

شعله ور کردن شکر بدون آتش

در یک ظرف نیمی شکر ونیمی بلور پتاسیم کلرات قرار میدیم

حالا میتونم از بقیه بخوایم از شکر بچشن وببینند که واقعا شکره

حالا  یه همزن یا یه عصای شعبده بازی که قبلا به اسد سولفوریک اغشته شده رو به ظرف حاوی شکر(در واقع پتاسیم کلرات)نزدیک میکنیم

واینطوری شما تونستید شکر رو بدون آتیش شعله ور کنید 

راستی یه نکته :این آزمایش رو هیچ وقت توی یه فضای بسته انجام ندید برای انجام اون حتما از فضای باز

استفاده کنید 

+ نوشته شده توسط پژمان حبیبی در دوشنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۸۹ و ساعت 22:0 |